Qua Finance, duidelijk en transparant

Van Qua Finance mag u duidelijkheid verwachten over haar diverse vormen van dienstverlening. Graag informeren wij u nader over onze werkwijze. Op onze dienstverlening als bemiddelaar is de Wet op financieel toezicht van toepassing. Belangrijk aandachtspunt in deze wet is transparantie over de dienstverlener en zijn dienstverlening. Dit komt tot uiting in een aantal informatieverplichtingen. De bedoeling van deze dienstenwijzer is om aan u duidelijk te maken met wie u zaken doet en wat u mag verwachten.

A. Inleiding
De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Gedragscode opgesteld. Deze Gedragscode schrijft voor aan welke punten assurantiekantoren minimaal aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten. Het betreft hier de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair, de GIDI.
Qua Finance heeft deze Gedragscode onderschreven. In onze voorlichting tracht Qua Finance dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud daarvan.

B. Wie is Qua Finance?
Qua Finance is een intermediair op het gebied van verzekeringen. Onze taak is het, samen met u een persoonlijke inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s afgedekt kunnen worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel goed aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen of de banken waar de verzekeringen en/of hypotheken voor u worden ondergebracht.

C. De Qua Finance diensten Qua Finance kan u adviseren op het gebied van:
Schadeverzekeringen;
 Met dit soort verzekeringen kunt u, binnen het kader van de verzekeringsvoorwaarden, schade vergoed krijgen, welke u lijdt in geval van o.a. arbeidsongeschiktheid, brand, verlies of diefstal van goederen, een aanrijding. U kunt hierbij denken aan auto-, opstal-, inboedel-, aansprakelijkheids-, ziektekosten-, arbeidsongeschiktheids-, ongevallen- en reisverzekeringen.
Levensverzekeringen;
 Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld of andere (toekomstige) zaken. Voorbeelden hiervan zijn: koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering, lijfrente en spaarverzekeringen.
Hypotheken;
 De doelstelling van Qua Finance is ervoor te zorgen dat de financiering voor de aankoop/verbouwing van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële mogelijkheden. Uit hoofde van ons werk, beschikt Qua Finance over gegevens van u als klant. Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking gesteld.

D. Wat verwacht Qua Finance van u?
U mag aan onze adviezen en dienstverlening eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken, dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.
Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk, ter voorkoming dat risico’s niet zijn afgedekt.
Wijzigingen van uw persoonlijke situatie betreffen onder meer de volgende onderwerpen; geboorte, verhuizing, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning. Wijzigingen van; bestemming van uw woning, beroep, werkgever en beлindiging of wijziging van elders lopende verzekeringen.
Qua Finance onderhoudt de contacten met verzekeraars en banken in uw belang. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van uw eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar en/of de bank dan wel financiлle instelling.
Qua Finance vraagt u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en bij het door u constateren van onjuistheden dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

E. De bereikbaarheid van Qua Finance
Qua Finance wil goed bereikbaar zijn voor haar relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen;
Op ons bezoekadres: 
Laan van Duurzaamheid 23 Amersfoort.
Via onze website: www.quafinance.nl
.
Via de email : info@quafinance.nl
.
Telefoon: 033-455 70 90
Wij zijn ma. t/m vr. geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Buiten onze openingstijden, kunt u uw boodschap inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), bevestigt u deze dan ook per post, fax of email.

F. De premie
De premiebetaling geschiedt rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij of de bank waar de verzekeringen zijn ondergebracht.

G. De relatie met verzekeraars en banken
Qua Finance is onafhankelijk. Dat wil zeggen, dat wij vrij zijn u producten van verschillende verzekeringsmaatschappijen en banken te adviseren. Dat wil niet zeggen, dat wij met alle verzekeraars zaken doen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars.

H. Hoe wordt Qua Finance beloond?
Beloning op basis van provisie Qua Finance ontvangt van de verzekeringsmaatschappij(en) en/of banken waar uw verzekering en/of hypotheek gesloten is een kostenvergoeding, welke onderdeel vormt van de premie en/of provisie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd – waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht – informeren wij u hierover vooraf.

I. De kwaliteit van Qua Finance
Qua Finance is ingeschreven bij de SER (Sociaal Economische Raad) onder nummer: 1039385B. Registratie is een wettelijke verplichting om te mogen bemiddelen bij verzekeringen.
Qua Finance is aangesloten bij de ADFIZ
Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij een organisatie die van haar leden een bepaalde kwaliteitsnorm eist. Deze norm geldt zowel voor het advies, de wijze van advisering en de wijze waarop de vakkennis van medewerkers op peil wordt gehouden.
Qua Finance heeft adviseurs in dienst die in het bezit zijn van vakdiploma’s (o.a.: Assurantie B, Erkend Hypotheekadviseur)
Qua Finance adviseurs bekwamen zich in hun vak via permanente educatie.
Qua Finance is in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

J. Beeindiging relatie met Qua Finance
U hebt het recht op elk moment de relatie met Qua Finance te beлindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de intermediair van uw keuze.
Ook kan Qua Finance het initiatief nemen de relatie met u te beлindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De administratie van uw verzekering ligt bij Qua Finance, totdat een ander intermediair de zorgplicht overneemt.

K. Klachten?
Wanneer u een klacht heeft over Qua Finance met betrekking tot een afhandeling, onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
Indien u van mening bent dat de oplossingen voor uw klacht ontoereikend, dan wel onbevredigend zijn, dan kunt u zich wenden tot de directie van Qua Finance.
Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij een onafhankelijke instantie, te weten:
Klachteninstituut Verzekeringen
Postbus 93560, 2509 AN Den Haag
tel.: (070) 333 89 99 fax: (070) 333 89 00,
e-mail: info@klachteninstituut.nl; www.klachteninstituut.nl.
U kunt zich tevens tot de burgerlijk rechter wenden.

Image module
Bel ons:
033 455 70 90
06 46 34 17 49

CONTACT
Qua Finance

U vindt Qua Finance aan de Laan van Duurzaamheid 23 in Amersfoort.
Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u bellen 033 455 70 90 / 06 46341749 of stuur een E-mail naar: rocco@quafinance.nl
Image module
BERICHT
Stel uw vraag

*

*

*

*